Bytový dom NOEMIS – Senec r. 2016

Posted by

Bytový dom NOEMIS – Senec r. 2016

Architektonické riešenie využíva súčasné architektonické postupy, ktorými sa môže vytvoriť architektúra vhodne zapadajúca do prostredia. Voľba mierky, členenie zástavby, výber architektonického tvaroslovia a stavebných hmôt rešpektuje danosti miesta. Použitý architektonický názor, čerpajúci z funkcionalistického odkazu, dáva záruku, že architektúra sa stane prirodzenou súčasťou prostredia. Architektonické riešenie je veľmi jednoduché. Dôležité miesto zaujíma použitie farieb, ktoré spolu s vybranými tvaroslovnými prvkami a materiálmi, dávajú objektu charakteristický, individuálny výraz.

Bytový dom je riešený samostatne stojaci dom v jednej hmote, členitosť fasády dotvárajú vystupujúce balkóny a zapustené presvetlenie schodísk. Prístup do navrhovaného bytového domu je z existujúcej cestnej komunikácie. Prístup do objektu je prostredníctvom hlavného schodiska z prednej časti , bočným schodiskom a rampou pre imobilných. Prízemná časť obsahuje zmes bytových jednotiek s celkovým počtom sedem, pričom 3-izové byty 4 a 2-izbové byty 3. Pri vstupných priestoroch sa nachádzajú kobky s celkovým počtom 39. Všetky poschodia sú dispozične rovnaké, počet bytov na podlaží 10 a z toho 1-izbové byty 2, 2-izbové byty 4 a 3-izbové byty 4.

Základné dispozično-prevádzkové ukazovatele
Zastavaná plocha (na úrovni 1.NP): 760 m2
Celková úžitková plocha objektu (bez balkónov a terás): 2586,4 m2
Celková podlažná plocha objektu (bez balkónov a terás): 1373,8 m2
Obostavaný objem objektu: 10480 m3
Počet nadzemných podlaží: 4
Počet bytov: 37 bytov