Čo obsahuje projekt

Posted by

Projekt stavby slúži na stavebné povolenie a následne samotnú realizáciu stavby. Štandardne je vyhotovený v 5-tich kópiách.

PROJEKT RODINNÉHO DOMU OBSAHUJE:

• PROJEKT ARCHITEKTÚRY
• PROJEKT PROTIPOŽIARNEHO ZABEZPEČENIA STAVBY
• PROJEKT STATIKY
• PROJEKT ÚSTREDNÉHO KÚRENIA
• PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY
• PROJEKT DOMOVÉHO PLYNOVODU
• PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE
• PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE

Projekt architektúry
Obsahuje sprievodnú správu, technickú správu, výkresy (v mierke 1:50, 1:100). Základy, pôdorysy, rez, strecha, krov, pohľady, stavebné detaily (1:10), výkaz podláh, strešnej krytiny a dreva.

Projekt statiky
Obsahuje technickú správu, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz spotreby materiálu.

Projekt ústredného vykurovania
Obsahuje technickú správu, spotrebu energie na vykurovanie, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kotla, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies.

Projekt domového plynovodu
Obsahuje technickú správu, výkresy domového plynovodu a napojenie na verejnú inžiniersku sieť.

Projekt zdravotechniky
Obsahuje technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, domovej kanalizácie a napojenie na verejnú inžiniersku sieť.

Projekt elektroinštalácie
Obsahuje technickú správu, rozvody zásuvkovej, svetelnej a motorickej elektroinštalácie, slaboprúdové rozvody, schému rozvádzača a napojenie na verejnú inžiniersku sieť.

DOPLNKOVÉ PROJEKTY

PROJEKT OSADENIA RODINNÉHO DOMU

Projekt osadenia a napojenia rodinného domu má obsahovať: sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, celkovú situáciu stavby v mierke 1:200, projekt prípojky vody a kanalizácie, projekt prípojky plynu a projekt prípojky NN.

PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA

• ARCHITEKTONICKÉ, ZASTAVOVACIE A OBJEMOVÉ ŠTÚDIE
• ODBORNÁ SPOLUPRÁCA PRI SPRACOVANÍ INVESTIČNÝCH ZÁMEROV, TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ ANALÝZY INVESTIČNÝCH ZÁMEROV, PROJEKTOV A REALIZÁCIÍ
• KOMPLETNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE, STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVIEB
• SPRACOVANIE ROZPOČTOV
• ARCHITEKTONICKO – VÝTVARNÉ NÁVRHY, 3D FOTOREALISTICKÉ VIZUALIZÁCIE